Historie a současnost

Všechno to započalo dne 13. 4. 1993, kdy byla panu Jiřímu Smržovi vydána koncesní listina opravňující ho k podnikání v oblasti nakládání s odpady. Tak prostě a jednoduše. Prakticky z ničeho, nepočítáme-li podnikatelský elán, se začala rodit firma, která dnes na trhu ekologických služeb zaujímá náležité postavení.

Není třeba říkat, že to nebyla procházka růžovým sadem, ale náročná práce se spoustou překážek a potíží. Ale za tu dobu se dá hodně udělat, hodně změnit. Změnilo se toho hodně nejen v technice, ve společenském životě, v podnikatelském řízení. Co se před tolika léty zdálo jako nedostupné, je dnes běžnou realitou. Na štěstí v souladu s tímto vývojem se měnila také naše společnost ASTON - služby v ekologii, s.r.o.

Systematickým výcvikem všech zaměstnanců, počínaje vrcholovým managementem, se podařilo ve firmě vytvořit prostředí, které garantuje standardní manažerské a provozní praktiky. Firma se naučila pružně reagovat na požadavky zákazníků. Používané provozní technologie a pracovní postupy důsledně splňují bezpečnostní předpisy a hygienické požadavky.

Transparentní jsou důsledky zavedených technologií ve vztahu k životnímu prostředí, včetně rozsahu doprovodných emisí, znečištění vod a rozsahu odpadů i způsobů jejich likvidace. Firma má k dispozici přehledné údaje, které specifikují nejdůležitější kvalitativní charakteristiky poskytovaných služeb, údaje o environmentálním profilu a údaje o bezpečnostních rizicích a havarijní připravenosti.

Získáním řady odborných certifikátů firma prokázala, že je schopná zdravého vývoje, že je schopná se přizpůsobovat stále rostoucím nárokům na její činnost, že je schopná spolehlivě plnit vše, k čemu se dobrovolně zavázala. Přepokládáme, že i následující kroky povedou k tomu, že se na tomto trhu nejen udrží, ale bude získávat i prestižnější postavení. Důležité přitom je, že celé toto úsilí firma vynakládá ve prospěch spokojenosti Vás, našich obchodních přátel, současných i potencionálních zákazníků, ve prospěch ochrany životního prostředí.