Divize legislativní podpory

Rozsah legislativní podpory, poradenství a ostatních environmentálních služeb je stanovován individuálně, dle rozsahu a potřeb klienta, vycházejících z prvotního ekoauditu u společnosti, který je poskytován zdarma. Činnosti jsou vykonávány vlastními pracovníky legislativního oddělení.

 • trvalý externí výkon funkce podnikového ekologa 
 • trvalý externí výkon funkce odpadového hospodáře
 • trvalý externí výkon odborného poradce pro nakládání s chemickými látkami
 • trvalý externí výkon funkce podnikového vodohospodáře
 • trvalé externí vedení evidence odpadů včetně každoročního zasílání "Hlášení o produkci a nakládání s odpady" orgánům státní správy prostřednictvím ISPOP
 • jednorázové služby v oblasti podnikové ekologie - zpracování havarijních vodohospodářských plánů, hodnocení rizika ekologické újmy, zpracování provozních řádů aj.
 • zařazení Vašich odpadů podle katalogu odpadů, návrh systému třídění a shromažďování odpadů, návrh shromažďovacích prostředků a vytipování vhodných objektů pro shromažďování a skladování odpadů
 • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • vypracování projektů komplexních systémů nakládání s odpady
 • zastupování při kontrolách prováděné ve Vaší společnosti Českou inspekcí životního prostředí, krajským úřadem, orgány obce oprávněnými autorizovanými společnostmi
 • konzultace, právní poradenství, školení
 • obaly – hlášení údajů o produkci obalů, výpočet poplatků pro autorizovanou obalovou společnost
 • vody – zpracování žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod, k odběru povrchové/podzemní vody, plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím ISPOP: zpracování hlášení za odběr podzemní/vody, za vypouštění odpadních vod, zpracování hlášení vodní bilance, zpracování provozních a manipulačních řádů vodních děl, odběry vzorků pitné a odpadní vody
 • ovzduší - zpracování provozních řádů, odborných posudků a rozptylových studií, technická pomoc při zařazení zdrojů znečišťování ovzduší do příslušné kategorie, ohlašování souhrnné provozní evidence zdroje znečišťování ovzduší prostřednictvím ISPOP, výpočet poplatků za zpoplatněný zdroj znečišťování ovzduší, vedení provozní evidence ZZO 
 • EIA – posuzování vlivů na životní prostředí autorizovanou osobou, zpracování oznámení záměrů 
 • zpracování základních a ročních zpráv zařízení, spadajících pod zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci