DIVIZE LEGISLATIVNÍ PODPORY

LEGISLATIVNÍ PODPORA A PORADENSTVÍ

Poskytujeme široké spektrum environmentálních služeb, a sice legislativní podporu, poradenskou  a projekční činnost  a dále řadu environmentálních služeb přizpůsobených individuálním potřebám klienta. Rozsah legislativní podpory, poradenství a ostatních environmentálních služeb je stanovován individuálně, dle rozsahu a potřeb klienta, vycházejících z prvotního ekoauditu u společnosti. Prvotní ekoaudit provedený u společnosti je poskytován zdarma.

Tyto činnosti jsou realizovány vlastními pracovníky legislativního oddělení.:

TRVALÝ EXTERNÍ VÝKON FUNKCÍ:

 • Podnikový ekolog
 • Odborný poradce pro nakládání s chemickými látkami
 • Podnikový vodohospodář

 

ODBORNÉ SLUŽBY ZAHRNUJÍ NAPŘ.:

 • Trvalé externí vedení evidence odpadů včetně zasílání "Hlášení o produkci a nakládání s odpady" orgánům státní správy prostřednictvím ISPOP.
 • Jednorázové služby v oblasti podnikové ekologie, včetně jako je např. zpracování havarijních vodohospodářských plánů, hodnocení rizika ekologické újmy a, zpracování provozních řádů aj.
 • Zařazení odpadů podle katalogu odpadů, návrh systému třídění a shromažďování odpadů, návrh shromažďovacích prostředků a vytipování vhodných objektů pro shromažďování a skladování odpadů.
 • Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vzorkování odpadů a laboratorní ověřování jejich kvality, posuzování antropogenního znečištění staveb.
 • Vypracování projektů komplexních systémů nakládání s odpady, např. v rámci stavební činnosti, nebo při demolicích a sanacích staveb.

 

ZASTUPOVÁNÍ A KONZULTACE:

 • Zastupování při kontrolách orgánů státní správy v ochraně životního prostředí dozoru.
 • Právní poradenství a konzultace v environmentu.
 • Školení v oblasti environmentální legislativy.

 

V pátek 12.5.2023 proběhlo v prostorech hotelu Relax u Drsů pravidelné školení zaměstnanců.

V pátek 12.5.2023 proběhlo v prostorech hotelu Relax u Drsů pravidelné školení zaměstnanců. Se změnami v zákoně o odpadech nás seznámily Marcela Nováková a Ing. Gabriela Štastná.

OBALY, VODA, OVZDUŠÍ A EIA – LEGISLATIVNÍ PODPORA

Poskytujeme komplexní legislativní podporu v oblasti nakládání s obaly, vodami, ovzduším a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), abychom zajistili plné dodržování předpisů a udržitelnost. Naše služby zahrnují:

OBALY

 • Hlášení údajů o produkci obalů a výpočet poplatků pro autorizovanou obalovou společnost.

 • Vytvoření databáze zploplatněných obalů, na základě vážení balených výrobků klienta.

VODA

 • Zpracování žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod.
 • Žádosti o povolení k odběru povrchové a podzemní vody.
 • Plnění ohlašovacích povinností prostřednictvím ISPOP.
 • Zpracování hlášení za odběr podzemní a povrchové vody.
 • Zpracování hlášení za vypouštění odpadních vod.
 • Zpracování hlášení vodní bilance.
 • Zpracování provozních a manipulačních řádů vodních děl.
 • Odběry vzorků pitné a odpadní vody.

 

OVZDUŠÍ

 • Zpracování provozních řádů.
 • Zajišťování autorizovaného měření emisí na zdrojích znečišťování ovzduší.
 • Odborné posudky a rozptylové studie.
 • Technická pomoc při zařazení zdrojů znečišťování ovzduší do příslušné kategorie.
 • Ohlašování souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší prostřednictvím ISPOP.
 • Výpočet poplatků za zpoplatněný zdroj znečišťování ovzduší.
 • Vedení provozní evidence ZZO.

 

EIA

 • Posuzování vlivů na životní prostředí autorizovanou osobou.
 • Zpracování oznámení záměrů.

 

Zároveň se specializujeme na zpracování základních a ročních zpráv zařízení, spadajících pod zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci. Jsme zde, abychom vám pomohli plnit veškeré legislativní požadavky. Pro detailní informace a konzultace nás neváhejte kontaktovat. Vaše spokojenost a dodržování environmentálních standardů a předpisů jsou naší prioritou.

 

"Pro další informace o našich službách a ekologických řešeních navštivte hlavní stranu webu aston-eco. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete konzultaci, neváhejte nás kontaktovat přes naši stránku s kontakty. Chcete-li zůstat v obraze o nejnovějších aktualitách a novinkách z naší společnosti, sledujte nás na Facebooku a nebo navštivte naši sekci aktuality, kde najdete nejnovější informace o našich projektech a ekologických iniciativách."